15 مرغداری آلوده به آنفلوانزا اقدام به جوبه‌ریزی کردند/ ستاد بحران ورود کند

15 مرغداری آلوده به آنفلوانزا اقدام به جوبه‌ریزی کردند/ ستاد بحران ورود کند
رئیس اداره دامپزشکی بناب گفت: از 31 واحد مرغداری خسارت‌دیده از آنفلوانزای مرغی 15 واحد دارای مجوزهای قانونی نبوده و متأسفانه شاهدیم که این واحدها همچنان به جوجه‌ریزی در این واحدها اقدام می‌کنند.

15 مرغداری آلوده به آنفلوانزا اقدام به جوبه‌ریزی کردند/ ستاد بحران ورود کند

رئیس اداره دامپزشکی بناب گفت: از 31 واحد مرغداری خسارت‌دیده از آنفلوانزای مرغی 15 واحد دارای مجوزهای قانونی نبوده و متأسفانه شاهدیم که این واحدها همچنان به جوجه‌ریزی در این واحدها اقدام می‌کنند.
15 مرغداری آلوده به آنفلوانزا اقدام به جوبه‌ریزی کردند/ ستاد بحران ورود کند

View more posts from this author