157 زندانی جرایم مالی غیرعمد در هرمزگان در سال 94 آزاد شدند

157 زندانی جرایم مالی غیرعمد در هرمزگان در سال 94 آزاد شدند
مدیرکل زندان‌های هرمزگان گفت: در سال 94 به همت خیرین 157 زندانی جرائیم مالی غیرعمد در استان آزاد شدند.

157 زندانی جرایم مالی غیرعمد در هرمزگان در سال 94 آزاد شدند

مدیرکل زندان‌های هرمزگان گفت: در سال 94 به همت خیرین 157 زندانی جرائیم مالی غیرعمد در استان آزاد شدند.
157 زندانی جرایم مالی غیرعمد در هرمزگان در سال 94 آزاد شدند

روزنامه قانون

View more posts from this author