16 هزار دانش‎آموز هنرستانی در گلستان در حال تحصیل هستند

16 هزار دانش‎آموز هنرستانی در گلستان در حال تحصیل هستند
مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: در حال حاضر 16 هزار دانش‎آموز در سطح هنرستان‎های استان گلستان مشغول به تحصیل هستند.

16 هزار دانش‎آموز هنرستانی در گلستان در حال تحصیل هستند

مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: در حال حاضر 16 هزار دانش‎آموز در سطح هنرستان‎های استان گلستان مشغول به تحصیل هستند.
16 هزار دانش‎آموز هنرستانی در گلستان در حال تحصیل هستند

دانلود سرا

View more posts from this author