17 مجروح در تصادف خیابان خواجه‌ربیع مشهد/ اعزام 5 آمبولانس به محل حادثه

17 مجروح در تصادف خیابان خواجه‌ربیع مشهد/ اعزام 5 آمبولانس به محل حادثه
رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تصادف در خیابان خواجه‌ربیع 17 مجروح برجای گذاشت.

17 مجروح در تصادف خیابان خواجه‌ربیع مشهد/ اعزام 5 آمبولانس به محل حادثه

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تصادف در خیابان خواجه‌ربیع 17 مجروح برجای گذاشت.
17 مجروح در تصادف خیابان خواجه‌ربیع مشهد/ اعزام 5 آمبولانس به محل حادثه

View more posts from this author