184 هزار تن به ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی استان مرکزی افزوده می‌شود

184 هزار تن به ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی استان مرکزی افزوده می‌شود
مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تا پایان سال جاری 184 هزار تن به ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی استان افزوده می‌شود.

184 هزار تن به ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی استان مرکزی افزوده می‌شود

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تا پایان سال جاری 184 هزار تن به ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی استان افزوده می‌شود.
184 هزار تن به ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی استان مرکزی افزوده می‌شود

آپدیت نود 32 ویروس کش

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author