19 درصد صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی تعطیلند/ صادرات یک‌میلیارد دلاری صنایع کوچک

19 درصد صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی تعطیلند/ صادرات یک‌میلیارد دلاری صنایع کوچک
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از صادرات یک میلیارد دلاری صنایع کوچک خبر داد و گفت: 19 درصد صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی تعطیلند.

19 درصد صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی تعطیلند/ صادرات یک‌میلیارد دلاری صنایع کوچک

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از صادرات یک میلیارد دلاری صنایع کوچک خبر داد و گفت: 19 درصد صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی تعطیلند.
19 درصد صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی تعطیلند/ صادرات یک‌میلیارد دلاری صنایع کوچک

View more posts from this author