19 هزار تن محصول کلزا به مراکز خرید گالیکش تحویل داده شد/ دولت باید 51 میلیارد تومان به کلزاکاران پرداخت کند

19 هزار تن محصول کلزا به مراکز خرید گالیکش تحویل داده شد/ دولت باید 51 میلیارد تومان به کلزاکاران پرداخت کند
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گالیکش گفت: کشاورزان قریب به 19 هزار تن محصول کلزا را به مراکز خرید این شهرستان تحویل دادند.

19 هزار تن محصول کلزا به مراکز خرید گالیکش تحویل داده شد/ دولت باید 51 میلیارد تومان به کلزاکاران پرداخت کند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گالیکش گفت: کشاورزان قریب به 19 هزار تن محصول کلزا را به مراکز خرید این شهرستان تحویل دادند.
19 هزار تن محصول کلزا به مراکز خرید گالیکش تحویل داده شد/ دولت باید 51 میلیارد تومان به کلزاکاران پرداخت کند

View more posts from this author