195 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در چالدران کشف شد

195 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در چالدران کشف شد
فرمانده انتظامی چالدران گفت: 195 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در چالدران کشف شد.

195 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در چالدران کشف شد

فرمانده انتظامی چالدران گفت: 195 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در چالدران کشف شد.
195 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در چالدران کشف شد

wolrd press news

View more posts from this author