2 بازیکن اردبیلی به اردوی تیم ملی نونهالان کشور دعوت شد

2 بازیکن اردبیلی به اردوی تیم ملی نونهالان کشور دعوت شد
از سوی کادر فنی تیم ملی نونهالان کشور دو بازیکن مستعد فوتبال استان اردبیل به این اردو دعوت شدند.

2 بازیکن اردبیلی به اردوی تیم ملی نونهالان کشور دعوت شد

از سوی کادر فنی تیم ملی نونهالان کشور دو بازیکن مستعد فوتبال استان اردبیل به این اردو دعوت شدند.
2 بازیکن اردبیلی به اردوی تیم ملی نونهالان کشور دعوت شد

کیمیا دانلود

استخدام ایران

View more posts from this author