2 رویداد بزرگ گردشگری برای معرفی همدان تاریخی به دنیا

2 رویداد بزرگ گردشگری برای معرفی همدان تاریخی به دنیا
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: دو رویداد بزرگ گردشگری پایتخت کشورهای آسیایی و اجلاس جهانی گردشگری فرصت خوبی برای معرفی همدان تاریخی به دنیاست.

2 رویداد بزرگ گردشگری برای معرفی همدان تاریخی به دنیا

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: دو رویداد بزرگ گردشگری پایتخت کشورهای آسیایی و اجلاس جهانی گردشگری فرصت خوبی برای معرفی همدان تاریخی به دنیاست.
2 رویداد بزرگ گردشگری برای معرفی همدان تاریخی به دنیا

View more posts from this author