2 مرکز اعتیاد در گلستان تعطیل شد/ مردم با شماره 1690 تخلفات پزشکی را گزارش دهند

2 مرکز اعتیاد در گلستان تعطیل شد/ مردم با شماره 1690 تخلفات پزشکی را گزارش دهند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان از تعطیلی دو مرکز اعتیاد در این استان خبر داد.

2 مرکز اعتیاد در گلستان تعطیل شد/ مردم با شماره 1690 تخلفات پزشکی را گزارش دهند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان از تعطیلی دو مرکز اعتیاد در این استان خبر داد.
2 مرکز اعتیاد در گلستان تعطیل شد/ مردم با شماره 1690 تخلفات پزشکی را گزارش دهند

نخبگان

View more posts from this author