2 هزار میلیارد ریال تسهیلات به پیمانکاران شهرداری پرداخت شد

2 هزار میلیارد ریال تسهیلات به پیمانکاران شهرداری پرداخت شد
مدیر بانک شهر در منطقه یک کشور گفت: سال گذشته 2 هزار میلیارد ریال تسهیلات به پیمانکاران شهرداری پرداخت کردیم تا از این طریق بتوانیم در راستای توسعه شهری گام برداریم.

2 هزار میلیارد ریال تسهیلات به پیمانکاران شهرداری پرداخت شد

مدیر بانک شهر در منطقه یک کشور گفت: سال گذشته 2 هزار میلیارد ریال تسهیلات به پیمانکاران شهرداری پرداخت کردیم تا از این طریق بتوانیم در راستای توسعه شهری گام برداریم.
2 هزار میلیارد ریال تسهیلات به پیمانکاران شهرداری پرداخت شد

خبرگذاری اصفحان

قرآن

View more posts from this author