2 پایگاه بسیج خواهران در روستاهای ایوانکی افتتاح شد

2 پایگاه بسیج خواهران در روستاهای ایوانکی افتتاح شد
2 پایگاه بسیج خواهران به همت بسیج جامع زنان شهرستان گرمسار در روستاهای چنداب و چشمه‌نادی ایوانکی افتتاح شد.

2 پایگاه بسیج خواهران در روستاهای ایوانکی افتتاح شد

2 پایگاه بسیج خواهران به همت بسیج جامع زنان شهرستان گرمسار در روستاهای چنداب و چشمه‌نادی ایوانکی افتتاح شد.
2 پایگاه بسیج خواهران در روستاهای ایوانکی افتتاح شد

کتابخانه فرهنگ

View more posts from this author