20 هزار میلیارد تومان برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس کشور نیاز داریم

20 هزار میلیارد تومان برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس کشور نیاز داریم
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: برای تخریب و بازسازی 5 هزار مدرسه کشور نیازمند 20 هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم.

20 هزار میلیارد تومان برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس کشور نیاز داریم

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: برای تخریب و بازسازی 5 هزار مدرسه کشور نیازمند 20 هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم.
20 هزار میلیارد تومان برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس کشور نیاز داریم

View more posts from this author