250 هزار مترمربع از صحن‌ها و سطح خیابان‌های منتهی به حرم رضوی مفروش می‌شود

250 هزار مترمربع از صحن‌ها و سطح خیابان‌های منتهی به حرم رضوی مفروش می‌شود
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی گفت: حدود 250 هزار مترمربع از صحن‌ها و سطح خیابان‌های مشرف‌ به حرم مطهر رضوی در شب‌های قدر مفروش می‌شود.

250 هزار مترمربع از صحن‌ها و سطح خیابان‌های منتهی به حرم رضوی مفروش می‌شود

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی گفت: حدود 250 هزار مترمربع از صحن‌ها و سطح خیابان‌های مشرف‌ به حرم مطهر رضوی در شب‌های قدر مفروش می‌شود.
250 هزار مترمربع از صحن‌ها و سطح خیابان‌های منتهی به حرم رضوی مفروش می‌شود

خبر دانشجویی

View more posts from this author