268 نفر در آذربایجان غربی مصدوم شدند

268 نفر در آذربایجان غربی مصدوم شدند
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی گفت: در شب چهارشنبه آخر سال، 268 نفر در آذربایجان غربی مصدوم شدند.

268 نفر در آذربایجان غربی مصدوم شدند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی گفت: در شب چهارشنبه آخر سال، 268 نفر در آذربایجان غربی مصدوم شدند.
268 نفر در آذربایجان غربی مصدوم شدند

View more posts from this author