3 درصد از بودجه جاری کشور صرف مسائل علمی می‌شود/ 48 هزار دانشجوی محصل در خارج از کشور داریم

3 درصد از بودجه جاری کشور صرف مسائل علمی می‌شود/ 48 هزار دانشجوی محصل در خارج از کشور داریم
معاون علمی‌ ـ فناوری رئیس‌جمهور گفت: سه درصد بودجه جاری در کشور صرف مسائل علمی می‌شود، در حالی که بیش از 90 درصد از آن صرف هزینه‌های جاری‌ شده است.

3 درصد از بودجه جاری کشور صرف مسائل علمی می‌شود/ 48 هزار دانشجوی محصل در خارج از کشور داریم

معاون علمی‌ ـ فناوری رئیس‌جمهور گفت: سه درصد بودجه جاری در کشور صرف مسائل علمی می‌شود، در حالی که بیش از 90 درصد از آن صرف هزینه‌های جاری‌ شده است.
3 درصد از بودجه جاری کشور صرف مسائل علمی می‌شود/ 48 هزار دانشجوی محصل در خارج از کشور داریم

View more posts from this author