3 شهید دوران دفاع مقدس در دانشگاه‌های هرمزگان به خاک سپرده می‌شوند

3 شهید دوران دفاع مقدس در دانشگاه‌های هرمزگان به خاک سپرده می‌شوند
مسؤول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: 3 شهید دوران دفاع مقدس در دانشگاه‌های استان هرمزگان تا مهرماه به خاک سپرده می‌شود.

3 شهید دوران دفاع مقدس در دانشگاه‌های هرمزگان به خاک سپرده می‌شوند

مسؤول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: 3 شهید دوران دفاع مقدس در دانشگاه‌های استان هرمزگان تا مهرماه به خاک سپرده می‌شود.
3 شهید دوران دفاع مقدس در دانشگاه‌های هرمزگان به خاک سپرده می‌شوند

ورزشی

View more posts from this author