3 کاراته‌کای زنجانی به انتخابی تیم ملی کاراته امید دعوت شدند

3 کاراته‌کای زنجانی به انتخابی تیم ملی کاراته امید دعوت شدند
رئیس هیأت کاراته استان زنجان از حضور سه کاراته‌کای زنجانی در دومین مرحله رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته امید دختران و پسران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن خبر داد.

3 کاراته‌کای زنجانی به انتخابی تیم ملی کاراته امید دعوت شدند

رئیس هیأت کاراته استان زنجان از حضور سه کاراته‌کای زنجانی در دومین مرحله رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته امید دختران و پسران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن خبر داد.
3 کاراته‌کای زنجانی به انتخابی تیم ملی کاراته امید دعوت شدند

View more posts from this author