30 درصد اعتبارات استانی باقی‌مانده توزیع شود/ وضعیت آبی بخش‌های طبس اسفبار است

30 درصد اعتبارات استانی باقی‌مانده توزیع شود/ وضعیت آبی بخش‌های طبس اسفبار است
نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان گفت: 30 درصد اعتبارات استانی توزیع نشده که باید سهم حوزه انتخابیه طبس، فردوس، بشرویه و سرایان اختصاص یابد.

30 درصد اعتبارات استانی باقی‌مانده توزیع شود/ وضعیت آبی بخش‌های طبس اسفبار است

نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان گفت: 30 درصد اعتبارات استانی توزیع نشده که باید سهم حوزه انتخابیه طبس، فردوس، بشرویه و سرایان اختصاص یابد.
30 درصد اعتبارات استانی باقی‌مانده توزیع شود/ وضعیت آبی بخش‌های طبس اسفبار است

View more posts from this author