30 درصد بیماران بوشهر در بخش درمان تأمین اجتماعی مداوا می‌شوند

30 درصد بیماران بوشهر در بخش درمان تأمین اجتماعی مداوا می‌شوند
مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر گفت: تأمین اجتماعی با خدمات مطلوبی که به بیماران ارائه می‌دهد 30 درصد بیماران استان را تحت درمان قرار داده است ضمن اینکه با تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه درمان، این رقم افزایش هم خواهد یافت.

30 درصد بیماران بوشهر در بخش درمان تأمین اجتماعی مداوا می‌شوند

مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر گفت: تأمین اجتماعی با خدمات مطلوبی که به بیماران ارائه می‌دهد 30 درصد بیماران استان را تحت درمان قرار داده است ضمن اینکه با تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه درمان، این رقم افزایش هم خواهد یافت.
30 درصد بیماران بوشهر در بخش درمان تأمین اجتماعی مداوا می‌شوند

خبرهای داغ

View more posts from this author