30 سال آموزگار دبستان بودم / از باسواد شدن بچه‌ها لذت می‌بردم

30 سال آموزگار دبستان بودم / از باسواد شدن بچه‌ها لذت می‌بردم
منصور رضایی معلم آبپخشی است که طی هفت سال دوندگی 70 مقام اولی در مسابقات استانی در رشته‌های سه، پنج و 10 هزار متر دو و میدانی کسب کرده و چهار دوره هم با مربیگری خود سبب درخشش شاگردانش در مسابقات استانی و ملی شده است.

30 سال آموزگار دبستان بودم / از باسواد شدن بچه‌ها لذت می‌بردم

منصور رضایی معلم آبپخشی است که طی هفت سال دوندگی 70 مقام اولی در مسابقات استانی در رشته‌های سه، پنج و 10 هزار متر دو و میدانی کسب کرده و چهار دوره هم با مربیگری خود سبب درخشش شاگردانش در مسابقات استانی و ملی شده است.
30 سال آموزگار دبستان بودم / از باسواد شدن بچه‌ها لذت می‌بردم

بک لینک رنک 3

استخدام

View more posts from this author