30 هزار گچسارانی از ظرفیت مناسبت‌های مذهبی استفاده کرده‌اند

30 هزار گچسارانی از ظرفیت مناسبت‌های مذهبی استفاده کرده‌اند
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گچساران گفت: طی سال گذشته بیش از 30 هزار نفر از شهروندان گچسارانی از ظرفیت‌های مناسبت‌های مذهبی استفاده کرده‌اند.

30 هزار گچسارانی از ظرفیت مناسبت‌های مذهبی استفاده کرده‌اند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گچساران گفت: طی سال گذشته بیش از 30 هزار نفر از شهروندان گچسارانی از ظرفیت‌های مناسبت‌های مذهبی استفاده کرده‌اند.
30 هزار گچسارانی از ظرفیت مناسبت‌های مذهبی استفاده کرده‌اند

دانلود موزیک

View more posts from this author