30 واگن باری و مسافربری جدید وارد ناوگان ریلی کشور می‌شود

30 واگن باری و مسافربری جدید وارد ناوگان ریلی کشور می‌شود
مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک گفت: تا پایان امسال 30 واگن باری و مسافربری توسط این شرکت وارد ناوگان ریلی کشور می‌شود.

30 واگن باری و مسافربری جدید وارد ناوگان ریلی کشور می‌شود

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک گفت: تا پایان امسال 30 واگن باری و مسافربری توسط این شرکت وارد ناوگان ریلی کشور می‌شود.
30 واگن باری و مسافربری جدید وارد ناوگان ریلی کشور می‌شود

View more posts from this author