3200 هکتار از اراضی آذربایجان‌شرقی زیرکشت کلزا قرار دارد

3200 هکتار از اراضی آذربایجان‌شرقی زیرکشت کلزا قرار دارد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در حالی که قبلا کلزا فقط 350 تا 400 هکتار از اراضی استان را به خود اختصاص می‌داد، امروز بیش از سه هزار و 200 هکتار از اراضی آذربایجان شرقی زیرکشت کلزا قرار دارد.

3200 هکتار از اراضی آذربایجان‌شرقی زیرکشت کلزا قرار دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در حالی که قبلا کلزا فقط 350 تا 400 هکتار از اراضی استان را به خود اختصاص می‌داد، امروز بیش از سه هزار و 200 هکتار از اراضی آذربایجان شرقی زیرکشت کلزا قرار دارد.
3200 هکتار از اراضی آذربایجان‌شرقی زیرکشت کلزا قرار دارد

بک لینک رنک 4

مرکز فیلم

View more posts from this author