33 درصد منابع بانکی به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد

33 درصد منابع بانکی به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از مجموعه منابع موجود تسهیلات بانکی حدود 33 درصد به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد.

33 درصد منابع بانکی به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از مجموعه منابع موجود تسهیلات بانکی حدود 33 درصد به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد.
33 درصد منابع بانکی به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد

View more posts from this author