33 هزار نفر عضو جامعه نظام مهندسی معدن هستند

33 هزار نفر عضو جامعه نظام مهندسی معدن هستند
دبیر سازمان نظام‌مهندسی گفت:در سطح کشور 33 هزار نفر عضو جامعه نظام مهندسی معدن هستند.

33 هزار نفر عضو جامعه نظام مهندسی معدن هستند

دبیر سازمان نظام‌مهندسی گفت:در سطح کشور 33 هزار نفر عضو جامعه نظام مهندسی معدن هستند.
33 هزار نفر عضو جامعه نظام مهندسی معدن هستند

View more posts from this author