36 هزار هکتار از اراضی خوزستان آلوده به مین هستند

36 هزار هکتار از اراضی خوزستان آلوده به مین هستند
مدیرکل انتظامی، امنیتی و امور مرزی استانداری خوزستان گفت: از سال 85 تا 96 در مجموع بیش از 226 هزار هکتار از اراضی خوزستان پاکسازی شده و 36 هزار هکتار باقی مانده است که کار پاکسازی آن‌ها نیز روی روال است.

36 هزار هکتار از اراضی خوزستان آلوده به مین هستند

مدیرکل انتظامی، امنیتی و امور مرزی استانداری خوزستان گفت: از سال 85 تا 96 در مجموع بیش از 226 هزار هکتار از اراضی خوزستان پاکسازی شده و 36 هزار هکتار باقی مانده است که کار پاکسازی آن‌ها نیز روی روال است.
36 هزار هکتار از اراضی خوزستان آلوده به مین هستند

View more posts from this author