38 درصد اقتصاد کشور بر عهده وزارت صنعت است/ شهرک‌های صنعتی حرف نخست را در اشتغال می‌زنند

38 درصد اقتصاد کشور بر عهده وزارت صنعت است/ شهرک‌های صنعتی حرف نخست را در اشتغال می‌زنند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شهرک‌های صنعتی حرف نخست را در اشتغال می‌زنند و برای تحقق آن باید حرکت جهادی و اراده کامل دست‌اندرکاران این وزارتخانه شتاب بگیرد.

38 درصد اقتصاد کشور بر عهده وزارت صنعت است/ شهرک‌های صنعتی حرف نخست را در اشتغال می‌زنند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شهرک‌های صنعتی حرف نخست را در اشتغال می‌زنند و برای تحقق آن باید حرکت جهادی و اراده کامل دست‌اندرکاران این وزارتخانه شتاب بگیرد.
38 درصد اقتصاد کشور بر عهده وزارت صنعت است/ شهرک‌های صنعتی حرف نخست را در اشتغال می‌زنند

View more posts from this author