4 ایذه‌ای در ترکیب اعزامی خوزستان به مسابقات دوومیدانی کشور

4 ایذه‌ای در ترکیب اعزامی خوزستان به مسابقات دوومیدانی کشور
نام چهار ورزشکار ایذه‌ای برای حضور در مسابقات دوومیدانی نوجوانان کشور در لیست اعزامی تیم استان خوزستان قرار گرفت.

4 ایذه‌ای در ترکیب اعزامی خوزستان به مسابقات دوومیدانی کشور

نام چهار ورزشکار ایذه‌ای برای حضور در مسابقات دوومیدانی نوجوانان کشور در لیست اعزامی تیم استان خوزستان قرار گرفت.
4 ایذه‌ای در ترکیب اعزامی خوزستان به مسابقات دوومیدانی کشور

View more posts from this author