4 مربی قصه‌گوی قزوینی به مرحله کشوری راه یافتند

4 مربی قصه‌گوی قزوینی به مرحله کشوری راه یافتند
همزمان با برگزاری چهاردهمین جشنواره استانی قصه‌گویی امام رضا(ع) چهار مربی قصه‌گوی قزوینی به مرحله کشوری این دوره از مسابقات راه یافتند.

4 مربی قصه‌گوی قزوینی به مرحله کشوری راه یافتند

همزمان با برگزاری چهاردهمین جشنواره استانی قصه‌گویی امام رضا(ع) چهار مربی قصه‌گوی قزوینی به مرحله کشوری این دوره از مسابقات راه یافتند.
4 مربی قصه‌گوی قزوینی به مرحله کشوری راه یافتند

bluray movie download

View more posts from this author