4 گردشگر مفقود شده درخوزستان پیدا شدند

4 گردشگر مفقود شده درخوزستان پیدا شدند
سرپرست جمعیت هلال احمر باغملک گفت: با تلاش نجاتگران جمعیت هلال احمر باغملک استان خوزستان و اهالی محلی ۴ فرد مفقود شده در منطقه گندمکار در یک مکان امن مستقر شدند.

4 گردشگر مفقود شده درخوزستان پیدا شدند

سرپرست جمعیت هلال احمر باغملک گفت: با تلاش نجاتگران جمعیت هلال احمر باغملک استان خوزستان و اهالی محلی ۴ فرد مفقود شده در منطقه گندمکار در یک مکان امن مستقر شدند.
4 گردشگر مفقود شده درخوزستان پیدا شدند

View more posts from this author