4.5 میلیون نفر در حاشیه استان تهران زندگی می‌کنند

4.5 میلیون نفر در حاشیه استان تهران زندگی می‌کنند
استاندار تهران با بیان اینکه 4.5 میلیون نفر در استان تهران در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، گفت: بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها در ایجاد اشتغال مؤثر است.

4.5 میلیون نفر در حاشیه استان تهران زندگی می‌کنند

استاندار تهران با بیان اینکه 4.5 میلیون نفر در استان تهران در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، گفت: بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها در ایجاد اشتغال مؤثر است.
4.5 میلیون نفر در حاشیه استان تهران زندگی می‌کنند

View more posts from this author