40 میلیون نفر تحت پوشش بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور هستند

40 میلیون نفر تحت پوشش بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور هستند
مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور است که بالغ بر 40 میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داده و با توجه به حوزه وسیع آن نقش به‌سزایی در ارائه خدمات دارد.

40 میلیون نفر تحت پوشش بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور هستند

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور است که بالغ بر 40 میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داده و با توجه به حوزه وسیع آن نقش به‌سزایی در ارائه خدمات دارد.
40 میلیون نفر تحت پوشش بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور هستند

View more posts from this author