42 تصفیه‌خانه در دولت یازدهم بهره‌برداری شد

42 تصفیه‌خانه در دولت یازدهم بهره‌برداری شد
وزیر نیرو گفت: 42 تصفیه‌خانه در کشور با تلاش متخصصان داخلی در دولت یازدهم بهره‌برداری شده است.

42 تصفیه‌خانه در دولت یازدهم بهره‌برداری شد

وزیر نیرو گفت: 42 تصفیه‌خانه در کشور با تلاش متخصصان داخلی در دولت یازدهم بهره‌برداری شده است.
42 تصفیه‌خانه در دولت یازدهم بهره‌برداری شد

View more posts from this author