47 درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف خراسان شمالی به سازش رسید

47 درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف خراسان شمالی به سازش رسید
رئیس شورای حل اختلاف خراسان شمالی گفت: 47 درصد پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف استان در یک سال گذشته به صلح و سازش رسید.

47 درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف خراسان شمالی به سازش رسید

رئیس شورای حل اختلاف خراسان شمالی گفت: 47 درصد پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف استان در یک سال گذشته به صلح و سازش رسید.
47 درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف خراسان شمالی به سازش رسید

car

View more posts from this author