5 اثر حوزه ایثار و شهادت در سمنان رونمایی شد

5 اثر حوزه ایثار و شهادت در سمنان رونمایی شد
پنج اثر حوزه ایثار و شهادت با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان رونمایی شد.

5 اثر حوزه ایثار و شهادت در سمنان رونمایی شد

پنج اثر حوزه ایثار و شهادت با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان رونمایی شد.
5 اثر حوزه ایثار و شهادت در سمنان رونمایی شد

View more posts from this author