5 شهرک صنعتی بزرگ استان البرز فاقد سیستم پساب هستند/لزوم ساماندهی 1000 واحد صنعتی بدون پروانه/حل مشکل آلودگی 500 واحد صنعتی در البرز

5 شهرک صنعتی بزرگ استان البرز فاقد سیستم پساب هستند/لزوم ساماندهی 1000 واحد صنعتی بدون پروانه/حل مشکل آلودگی 500 واحد صنعتی در البرز
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 5 شهرک صنعتی بزرگ استان البرز فاقد سیستم پساب هستند.

5 شهرک صنعتی بزرگ استان البرز فاقد سیستم پساب هستند/لزوم ساماندهی 1000 واحد صنعتی بدون پروانه/حل مشکل آلودگی 500 واحد صنعتی در البرز

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 5 شهرک صنعتی بزرگ استان البرز فاقد سیستم پساب هستند.
5 شهرک صنعتی بزرگ استان البرز فاقد سیستم پساب هستند/لزوم ساماندهی 1000 واحد صنعتی بدون پروانه/حل مشکل آلودگی 500 واحد صنعتی در البرز

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author