5 ووشوکار هرمزگانى به آذربایجان اعزام مى‌شوند

5 ووشوکار هرمزگانى به آذربایجان اعزام مى‌شوند
پنج ووشوکار هرمزگانى در بخش ساندا برای شرکت در تورنمنت بین‌المللى باکو عازم جمهوری آذربایجان مى‌شوند.

5 ووشوکار هرمزگانى به آذربایجان اعزام مى‌شوند

پنج ووشوکار هرمزگانى در بخش ساندا برای شرکت در تورنمنت بین‌المللى باکو عازم جمهوری آذربایجان مى‌شوند.
5 ووشوکار هرمزگانى به آذربایجان اعزام مى‌شوند

View more posts from this author