500 تن از ذخایر معدنی خراسان‌جنوبی خام‌فروشی می‌شود/ منابع طبیعی از برخی محدودیت‌ها کوتاه می‌آید

500 تن از ذخایر معدنی خراسان‌جنوبی خام‌فروشی می‌شود/ منابع طبیعی از برخی محدودیت‌ها کوتاه می‌آید
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی گفت: از مجموع 10 میلیون تن استخراج سالیانه معادن این استان کمتر از 500 تن به صورت خام خارج و 9.5 میلیون تن حداقل یک مرحله فرآوری می‌شوند و باید زنجیره فرآوری مواد معدنی کامل شود.

500 تن از ذخایر معدنی خراسان‌جنوبی خام‌فروشی می‌شود/ منابع طبیعی از برخی محدودیت‌ها کوتاه می‌آید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی گفت: از مجموع 10 میلیون تن استخراج سالیانه معادن این استان کمتر از 500 تن به صورت خام خارج و 9.5 میلیون تن حداقل یک مرحله فرآوری می‌شوند و باید زنجیره فرآوری مواد معدنی کامل شود.
500 تن از ذخایر معدنی خراسان‌جنوبی خام‌فروشی می‌شود/ منابع طبیعی از برخی محدودیت‌ها کوتاه می‌آید

View more posts from this author