52 هزار نفر از غار علیصدر بازدید کردند/ آرامگاه بوعلی در رتبه دوم بازدیدها

52 هزار نفر از غار علیصدر بازدید کردند/ آرامگاه بوعلی در رتبه دوم بازدیدها
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: غار علیصدر همدان با بیش از 52 هزار بازدیدکننده در صدر بازدیدهای نوروزی همدان قرار گرفت.

52 هزار نفر از غار علیصدر بازدید کردند/ آرامگاه بوعلی در رتبه دوم بازدیدها

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: غار علیصدر همدان با بیش از 52 هزار بازدیدکننده در صدر بازدیدهای نوروزی همدان قرار گرفت.
52 هزار نفر از غار علیصدر بازدید کردند/ آرامگاه بوعلی در رتبه دوم بازدیدها

View more posts from this author