57 میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان الیگودرز هزینه شد

57 میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان الیگودرز هزینه شد
رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: از ابتدای سال تاکنون 57 میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان شهرستان الیگودرز هزینه شده است.

57 میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان الیگودرز هزینه شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: از ابتدای سال تاکنون 57 میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان شهرستان الیگودرز هزینه شده است.
57 میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان الیگودرز هزینه شد

View more posts from this author