6 شهید گمنام در قم تشییع شدند

6 شهید گمنام در قم تشییع شدند
6 شهید گمنام دفاع مقدس بر روی دستان مردم قم تشییع و در مکان‌های در نظر گرفته شده به خاک سپرده شدند.

6 شهید گمنام در قم تشییع شدند

6 شهید گمنام دفاع مقدس بر روی دستان مردم قم تشییع و در مکان‌های در نظر گرفته شده به خاک سپرده شدند.
6 شهید گمنام در قم تشییع شدند

View more posts from this author