65 درصد اراضی لرستان فاقد سند هستند

65 درصد اراضی لرستان فاقد سند هستند
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی لرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون نقشه زمینی 40 هزارهکتار از اراضی زراعی و باغی استان تهیه شد که طبق این نقشه 65 درصد اراضی فاقد سند هستند.

65 درصد اراضی لرستان فاقد سند هستند

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی لرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون نقشه زمینی 40 هزارهکتار از اراضی زراعی و باغی استان تهیه شد که طبق این نقشه 65 درصد اراضی فاقد سند هستند.
65 درصد اراضی لرستان فاقد سند هستند

View more posts from this author