65 درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور فعال هستند/ پیش‌بینی ایجاد 370 هزار ظرفیت اشتغال‌زایی طی 4 سال آینده

65 درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور فعال هستند/ پیش‌بینی ایجاد 370 هزار ظرفیت اشتغال‌زایی طی 4 سال آینده
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: هم‌اکنون 65 درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور فعال هستند.

65 درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور فعال هستند/ پیش‌بینی ایجاد 370 هزار ظرفیت اشتغال‌زایی طی 4 سال آینده

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: هم‌اکنون 65 درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور فعال هستند.
65 درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور فعال هستند/ پیش‌بینی ایجاد 370 هزار ظرفیت اشتغال‌زایی طی 4 سال آینده

View more posts from this author