7 کارخانه تعطیل و نیمه فعال شهرک صنعتی حیدرآباد احیا می‌شوند

7 کارخانه تعطیل و نیمه فعال شهرک صنعتی حیدرآباد احیا می‌شوند
مسئول بسیج سازندگی سپاه گرگان گفت: با استفاده از طرح‌های اقتصاد مقاومتی هفت کارخانه تعطیل و نیمه فعال شهرک صنعتی حیدرآباد احیا می‌شوند.

7 کارخانه تعطیل و نیمه فعال شهرک صنعتی حیدرآباد احیا می‌شوند

مسئول بسیج سازندگی سپاه گرگان گفت: با استفاده از طرح‌های اقتصاد مقاومتی هفت کارخانه تعطیل و نیمه فعال شهرک صنعتی حیدرآباد احیا می‌شوند.
7 کارخانه تعطیل و نیمه فعال شهرک صنعتی حیدرآباد احیا می‌شوند

خرید بک لینک

بازی

View more posts from this author