70 درصد کارگاه‌های شهرک صنعتی همدان تعطیل است/ مسؤولان به‌به و چه‌چه نکنند!

70 درصد کارگاه‌های شهرک صنعتی همدان تعطیل است/ مسؤولان به‌به و چه‌چه نکنند!
نماینده بسیج کارگری در استان همدان گفت:‌ در شرایطی که 70 درصد کارگاه‌های شهرک صنعتی در همدان تعطیل است، مسوولان به به و چه چه نکنند!.

70 درصد کارگاه‌های شهرک صنعتی همدان تعطیل است/ مسؤولان به‌به و چه‌چه نکنند!

نماینده بسیج کارگری در استان همدان گفت:‌ در شرایطی که 70 درصد کارگاه‌های شهرک صنعتی در همدان تعطیل است، مسوولان به به و چه چه نکنند!.
70 درصد کارگاه‌های شهرک صنعتی همدان تعطیل است/ مسؤولان به‌به و چه‌چه نکنند!

View more posts from this author