7113 کیلوگرم مواد مخدر در استان مرکزی کشف شد/ رتبه هشتم استان در وقوع نزاع

7113 کیلوگرم مواد مخدر در استان مرکزی کشف شد/ رتبه هشتم استان در وقوع نزاع
فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 7 هزار و 113 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شد.

7113 کیلوگرم مواد مخدر در استان مرکزی کشف شد/ رتبه هشتم استان در وقوع نزاع

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 7 هزار و 113 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شد.
7113 کیلوگرم مواد مخدر در استان مرکزی کشف شد/ رتبه هشتم استان در وقوع نزاع

View more posts from this author