730 هزار نفر از جمعیت لرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

730 هزار نفر از جمعیت لرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند
مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: 730 هزار نفر از جمعیت استان لرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که معادل 45 درصد جمعیت لرستان است.

730 هزار نفر از جمعیت لرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: 730 هزار نفر از جمعیت استان لرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که معادل 45 درصد جمعیت لرستان است.
730 هزار نفر از جمعیت لرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

نود32 آپدیت ورژن 5

wolrd press news

View more posts from this author