74 پروژه اقتصادی و زیربنایی در گلستان شناسایی شد

74 پروژه اقتصادی و زیربنایی در گلستان شناسایی شد
دبیر اقتصاد مقاومتی در گلستان از شناسایی و معرفی 74 پروژه محوری در بخش‎های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی در این استان خبر داد.

74 پروژه اقتصادی و زیربنایی در گلستان شناسایی شد

دبیر اقتصاد مقاومتی در گلستان از شناسایی و معرفی 74 پروژه محوری در بخش‎های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی در این استان خبر داد.
74 پروژه اقتصادی و زیربنایی در گلستان شناسایی شد

دانلود موزیک

View more posts from this author